top of page

Tisztelt Vendégeink!
 

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Miskolczy Dentaltrend Kft. 1024 Bp Margit krt 5/a 4.emelet 2/A . sz. alatt találhatófogászati klinikáján, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A rendelő elektronikus megfigyelőrendszereit a Miskolczy Dentaltrend Kft. munkatársai kezelik.

 

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

 

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép felvételen látszódó arcképmása, és egyéb személyes adatai.


 

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a szerver helyiségében található szerver 30 napig tárolja.

 

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

 

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Miskolczy Dentaltrend Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére kizárólag a Miskolczy Dentaltrend Kft. mindenkori ügyvezetője jogosult.

 

A Miskolczy Dentaltrend Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

 

A Miskolczy Dentaltrend  Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

 

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

 

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép  rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Miskolczy Dentaltrend Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Miskolczy Dentaltrend Kft.-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

 

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

 

I. Bejárati ajtó, Recepció

II. Váróhelyiség

III. Röntgenszoba

IV.  1-es kezelő

V.  2-es kezelő

VI. 3-as kezelő

bottom of page